Cetelem áruhitel

HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról 
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció) 

hitelösszeg: 25.000 Ft -tól 2.000.000 Ft-ig
futamidő: 6, 8, 10, 12, 17, 24, 30, 36 hónap
önrész nagysága: (a vételár függvényében)
200.000 Ft-ig önrész befizetése nélkül 
200.001 Ft-tól 300.000 Ft-ig minimum a vételár 10%-a 
300.001 Ft felett minimum a vételár 20%-a 
törlesztés esedékessége:
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
törlesztés módja:
készpénz átutalási megbízás (postai csekk), vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja kizárólag banki átutalás.
kamatszámítás módja:
tőke x éves kamatláb x naptári nap 36000
késedelmi kamat:
a lejárt tartozás után évi :40,65%
adósságkezelési díj:
a.) 525 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg 
b.) 3 700 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Bank Zrt. nem számít fel. 
prolongálási díj: 1.500 Ft 
követeléskezelési díj: 10.000 Ft 
pénztári készpénz befizetési díj: 300 Ft 
előtörlesztési díj:
Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg. 
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja. 
 Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét. 

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
• természetes személy 
• 18. életévét betöltötte 
• Magyarországon levő állandó lakcím 
• igazolt, rendszeres jövedelem 
• munkahely, vagy munkavégzés helyén, vezetékes telefonon való közvetlen elérhetőség 
• nyugdíjasok, nevelőszülők esetében a lakcím kártyára bejegyzett tartózkodási címen, vezetékes telefonon való közvetlen elérhetőség 
• munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A Magyar Cetelem Bank Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok:
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya
Egyéb dokumentum:
Érvényes adóigazolvány 
Lakcímet igazoló egyéb okmányok:
Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat, vagy vezetékes telefonszámla, illetve ezek hiányában gáz-, villany-, víz- , kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla. (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
Jövedelmet igazoló okmányok:
Ha Ön munkavállaló: 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) 

Ha Ön vállalkozó: Vállalkozók esetében az adóhatóság által érkeztetett előző évi Szja-bevallás, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás 
Ha Ön őstermelő: Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
Ha Ön nyugdíjas: Utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkant nyugdíjasok esetében határozat a rokkant nyugdíj megállapításáról 

Bankszámláról történő teljesítés esetén:
Azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
• Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő munkaviszonyból származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére, vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól 
• Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

 A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Bank Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Bank Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!

Érvényes: 2015. július 01. napjától visszavonásig, egyidejűleg a 2015. február 01-től érvényes Hirdetmény hatályát veszti.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON